top

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” KKK 1285.

 


Sakrament bierzmowania jest w naszej parafii organizowany co roku. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież od klasy VII. W klasie VIII odbywają się dwa spotkania w miesiącu: jedno w małych grupach, z animatorami; drugie w kościele na wspólnotowej celebracji.

 

Bezpośredni etap do sakramentu bierzmowania trwa cały rok i kończy się Mszą Świętą z udzieleniem sakramentu w okolicach maja/czerwca.

 

Ważne informacje związane z sakramentem bierzmowania:
 1. Jeżeli kandydat został ochrzczony poza naszą parafią, trzeba dostarczyć metrykę chrztu z parafii,
  w której był ochrzczony.
 2. Jeżeli kandydat jest spoza parafii, w której chce przyjąć sakrament bierzmowania, powinien dostarczyć zgodę księdza proboszcza parafii w miejscu, gdzie zamieszkuje, na udzielenie
  sakramentu bierzmowania poza wspólnotą parafialną.
 3. Podczas przygotowania sprawdzane jest czy kandydat uczestniczy w spotkaniach, celebracjach, nabożeństwach. Jaka jest postawa kandydata wobec innych ludzi, nauczycieli w szkole,
  a także na lekcjach religii.
 4. W trakcie roku musi zdać pytania sprawdzające stan jego wiedzy religijnej.
 5. Należy wybrać patrona do bierzmowania (świętego lub błogosławionego i znać życiorys patrona).
 6. Świadek do bierzmowania – kryteria, jakie musi spełniać:
  • mieć ukończony 16. rok życia
  • być osobą wybraną przez kandydata
  • posiadać intencję bycia świadkiem
  • być katolikiem, bierzmowanym, przystępującym do sakramentów, żyjącym wiarą na co dzień (jeżeli tych kryteriów nie spełnia, nie może zostać świadkiem)
  • być wolnym od jakiejkolwiek kary kościelnej
  • świadkiem nie może być ani ojciec ani matka dziecka.